Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.darujvideo.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje

E-shop: www.darujvideo.cz
Provozovatel: MgA. Kristián Popivčák
Sídlo: Palackého 356/7, 39001, Tábor
IČ: 04886330
Nejsem plátce DPH
Zapsán v živnostenském rejstříku - Městský úřad Tábor

Telefon: +420 608 601 983
E-mail: info@darujvideo.cz

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů.

2. Zakázky

Prodávající může převzít zakázky ke zpracování pouze na základě dále uvedených obchodních podmínek. Zákazník na ně zasláním zakázky ke zpracování v plném rozsahu přistupuje.

3. Zboží

Prodávající nabízí zboží v podobě flipbooků vyráběných s využitím videí (dále jako „podklady“) dodaných zákazníkem. Podklady zákazník dodá formou internetových odkazů (URL adresa) na videa, které zkopíruje do příslušných oken při vyplňování objednávky. Zákazník dále do příslušných oken uvede časové úseky videa, které chce v objednávaných flipboocích použít.

4. Specifikace flipbooku

Flipbook má podobu malé knížečky s rozměry 10cm x 5cm (šířka x výška). V případě použití křídového papíru je tloušťka flipbooku 1,1cm. V případě použití fotopapíru je tloušťka flipbooku 1,4cm. Tyto hodnoty se mohou mírně lišit v závislosti od značky a výrobce použitého papíru. Flipbook má 60 stránek a vnější obálku. Délka videa či úseku videa použitého ve flipbooku musí být v rozsahu 3 – 12 vteřin.

5. Cena flipbooku

Cena vyhotovení 1ks flipbooku na křídový papír je 199 Kč. Příplatek za použití fotografického papíru pro 1 ks flipbooku je 69 Kč.

6. Ceny poštovného a balného

Při platbě převodem je cena poštovného a balného 55 Kč. Při objednávce v hodnotě 1 000 Kč a více za poštovné a balné neplatíte.
Při platbě dobírkou je cena za poštovné a balné 103 Kč. V případě objednávky v hodnotě 1 000 Kč a více za poštovné a balné neplatíte.
V případě osobního odběru v Táboře se poštovné a balné neplatí.

7. Způsoby platby

Za zboží nabízené na internetovém obchodě darujvideo.cz je možné zaplatit převodem na účet nebo dobírkou při převzetí objednávky. Způsob platby si zákazník zvolí při vyplňování své objednávky.

8. Uzavření smlouvy

Odesláním internetové objednávky přistupuje zákazník jako objednatel na tyto obchodní podmínky. Zároveň je objednávka považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí našeho návrhu na uzavření smlouvy na objednané zboží, a to v takovém znění, jaké objednatel přijme při potvrzení internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že tato smlouva je uzavřena okamžikem odeslání internetové objednávky. Objednatel bere na vědomí, že uzavřením smlouvy mu vzniká mimo jiné povinnost zaplatit výrobcovi cenu za zhotovené zboží, a to ve výši dle webové nabídky, platné v době uzavření smlouvy. Dále je objednatel povinen uhradit poštovné a balné a to ve výši uvedené na internetové stránce v době uzavření smlouvy. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

9. Doprava

Veškeré závazky jsou odesílány službami České pošty Doporučené psaní nebo Doporučený balík. Výkony České pošty, s.p. (doručení zásilky) nejsme schopni ovlivnit. Opožděné dodání zásilky neopravňuje zákazníka k odmítnutí jejího převzetí ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení lhůty na zpracování.

10. Doba zpracování a dodací lhůta

Při objednávce do 10 kusů (včetně) flipbooků je doba zpracování podkladů a výroby flipbooků 2 pracovní dny. Doba zpracování se počítá od následujícího pracovního dne po dni přijetí objednávky. Doba doručení objednávky zákazníkovi jsou 3 pracovní dny od přijetí objednávky. V případě objednání 10 až 20 kusů (včetně) flipbooků se doba zpracování a výroby prodlužuje na 10 pracovních dní a doba doručení na 12 dní. V případě objednávky více než 20 kusů se doba zpracování, výroby i doručení určí dodatečně po domluvě se zákazníkem. V případě platby převodem bude objednávka odeslána až po jejím uhrazení.

11. Záruka kvality

Prodejce odpovídá zákazníkovi za to, že věc nemá vady. V případě, že již na poštovní zásilce bude při převzetí viditelné mechanické poškození, doporučujeme zákazníkům zásilku odmítnout a sepsat s poštovním doručovatelem nebo na pobočce pošty protokol o tomto poškození. V takovém případě se zásilka vrátí prodejci, který sám vyřídí reklamaci poškozené zásilky a zákazníkovi zašle bezodkladně novou zásilku (v případě potřeby bude zhotoveno nové zboží). U jednoznačných nedostatků ve zpracování má zákazník právo na uplatnění reklamace. Není možné uplatňovat právo na reklamaci u záležitostí vkusu a osobního cítění, jako je např. barevné podání a odstín vytištěných snímků. Reklamace, které vycházejí ze špatné kvality (např. malého rozlišení) podkladů, a reklamace ohledně ořezu (poměr stran) zpracovaných podkladů nebudou uznány. Za vadu dále není považováno běžné opotřebení, mechanické poškození apod. Zákazník je oprávněn uplatnit práva z vady nejpozději ve lhůtě 24 měsíců od převzetí. Reklamaci doporučujeme zaslat doporučenou zásilkou na adresu sídla výrobce. Každá reklamace musí bezpodmínečně obsahovat reklamované zboží a potvrzení internetové objednávky. O přijetí reklamace, způsobu jejího vyřízení a době trvání bude zákazník informován písemně na e-mailovou adresu uvedenou v registraci. Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky. Zákazník má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na dodání nové věci bez vady, odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze zboží jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny dodáním nových produktů. Zpráva o vyřízení reklamace je zákazníkovi poslána buďto e-mailem nebo dopisem jako součást zásilky s vyřízenou reklamací. U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

12. Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající je registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00069053. Zákazník provedením registrace souhlasí se zpracováním a použitím svých osobních údajů (vyplněných při registraci) a to na dobu neurčitou, pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy (tj. předání osobních údajů dopravci, správci databáze) a pro marketingové akce prodávajícího.

13. Autorská práva

Zákazník, který zadává prodejci zakázku na zpracování, prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování předává. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese zodpovědnost, veškeré následky i případné škody při porušení autorských práv.

14. Odstoupení od smlouvy

Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka (smlouvou o zhotovení věci na zakázku). V souladu s § 1837 občanského zákoníku zákazník NEMÁ právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu (zákon stanovuje pro zboží upravené na přání zákazníka jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené produkty nemáme možnost prodat dalšímu zákazníkovi). S ohledem na to prosíme naše zákazníky, aby zvážili svou objednávku ještě před jejím potvrzením a odesláním, její následné zrušení a odstoupení od smlouvy není možné.

15. Řešení sporů

Prosíme naše zákazníky, aby se s veškerými problémy nejdříve obraceli na nás, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na stránkách. V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dále dovolujeme informovat naše zákazníky - spotřebitele, že v případě sporu, který se nepodaří vyřešit s námi, jsou oprávněni obrátit se na tzv. subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Lhůta pro podání návrhu na řešení sporu je 1 rok ode dne, kdy zákazník - spotřebitel poprvé kontaktoval naši společnost za účelem řešení sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami. Podrobné informace je možné nalézt na internetových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. Při řešení spotřebitelských sporů lze využít online platformu ODR nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

16. Ostatní

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou volně přístupné v sídle společnosti a dále na internetové adrese www.darujvideo.cz. Veškeré vztahy touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů.

Tábor, 13.11.2016